Comisia de calitate

                  

Raport pentru anul şcolar CEAC 2019-2020, având următoarea componenţă:

1. Moraru Dorina – responsabil comisie

2. Stoian Florina – membru comisiei

3. Pavel Marian – membru comisiei

4. Popa Nicusor-Ovidiu – membru comisiei

5. Moisă Tina – membru comisiei

6. Anastasiu Florentina – membru comisiei

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARTEA I.  INFORMATII GENERALE

 

A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ : Liceul Teoretic „ Marin Coman” Galati 
 Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular: Unitate de invatamant particular 
Localitate / judeţ:  GALATI 
Adresa : Str. Domneasca Nr.231 Galati 
Cod poştal: 800172
Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): Tel.0236/479432        Fax. 0236/479400 
E – mail:  liceulmarincoman@yahoo.com 
Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate :(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională )Liceu particular acreditat prin Ordin de acreditare nr.5643/14.XI.2006 

 

 

Informaţii privind persoana juridică iniţiatoare (dacă este cazul):Localitate/judeţ, adresa, cod poştal, telefon-fax (incluzând prefixul de zonă), email:Fundatia „Coman Marin”Galati, Str. Domneasca Nr.231, cod postal 800172,Tel. 0236/479432 , Fax. 0236/479400,E-mail: liceulmarincoman@yahoo.com 

 

 B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:

   

    Nivel de       învăţământ

 

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi / copii / adulţi:

Forma

de învăţământ

Limba de predare

Liceal,

(ciclul inferior)

din care

cl. a –IX-a

1

11

Zi

ROMANA

cl. a –X-a

1

13

Zi

ROMANA

cl. a –IX-a

2

45

FR

ROMANA

cl. a –X-a

4

98

FR

ROMANA

cl. a –XI-a

6

167

FR

ROMANA

Total

14

334

Liceal

(ciclul superior)

cl. a –XI-a

1

15

ZI

ROMANA

cl. a –XII-a

1

29

ZI

ROMANA

cl. a –XII-a

10

253

FR

ROMANA

cl. a –XIII-a

10

262

FR

ROMANA

Total

18

559

 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

 

Nr. Crt. Nivel Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională Număr clase Număr elevi
   1.

 

 

 

Liceal

   Teoretica    Uman    Filologie a-IX-a Zi

1

12

a-IX-a FR

1

25

a-X-a Zi

1

12

a-X-a FR

2

60

a-XI-a Zi

1

15

a-XI-a FR

6

110

a-XII-a Zi

1

20

a-XII-a FR

8

220

a-XIII-a FR

10

230

  

 

  C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

 

C.1.Personalul  de conducere:

 

Director(numele şi prenumele) Calificarea  Gradul didactic Vechime la catedră Documentul de numireîn funcţie Modalitatea numirii pe funcţie Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul) Observaţii – dacă este cazul(directorul este cadru didactic cu studii în străinătate echivalate / neechivalate în România)

Ungureanu Aura Aneta

Profesor

Gr.I 12 ani

Decizia nr.

5741/24.09.2008

Concurs

Liceul Particular

„Marin Coman”

Galati

Liceul Particular

„Marin Coman”

Galati

nu

Director adjunct

(numele şi prenumele)

Ardeleanu Mariana

Profesor

Gr.II

8 ani

Decizia nr.

5742/24.09.2008

Concurs

Liceul Particular

„Marin Coman”

Galati

Liceul Particular

„Marin Coman”

Galati

nu

C.2.Personalul didactic:

 

Număr total de cadre didactice

Număr de norme didactice întregi / posturi

 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

Număr de cadre  calificate / procent din număr de cadre didactice

Modalitatea angajării pe post*

(titularizare,  detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală)

Observaţii – dacă este cazul

(personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechivalate în România)

15

8

8 (53,33%)

7 (46,67%)

15 (100%)

titularizare

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat:

Număr personal didactic Necalificat

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat

1

3

6

5


 

C.3.Personalul  didactic auxiliar –  număr pe categorii:

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
sub normativeleprivind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelorprivind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativeleprivind  încadrarea categoriei respective de personal

Secretar

1

1

1

Bibliotecar

1

1/2

1

Administrator de retea

1

1

1

Contabil

1

1/2

1

1

  

C.4.Personalul nedidactic (număr pe categorii):

Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal                                  Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelorprivind  încadrarea categoriei respective de personal peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

Ingrijitor

2

2

2

Asistent medical

1

1/2

1

 

 D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

8

251

2.

Cabinete*

2

107

3.

Laboratoare*

4.

Ateliere*

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*

1

87

6.

Spaţii de joacă *

 

 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

12

2.

Sală pentru

servit masa*

3.

Dormitor *

4.

Bucătărie *

5.

Spălătorie *

6.

Spaţii sanitare*

9

23

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

5

32

 

 

D)   INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

14

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

1

22,5

3.

Contabilitate *

1

14

4.

Casierie  *

5.

Birou administraţie*

1

12

 

 

      E) CURRICULUM 

 

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin OMECT cu numărul:

 3410/16.03.2009 pentru clasele  IX-XII , liceu teoretic, profil umanist, specializarea filologie;

4051/24.05.2006 pentru clasele  IX – XIII a liceul teoretic, invatamant seral, profil umanist, specializarea filologie;

 

 

  

PARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

 1.  Membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelenţei.

Exista elaborate misiunea şi viziunea şcolii sunt formulate corespunzator şi realist, aşa cum certifică:

v           Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI)

v           Planul Managerial

v           Dosarul curriculum

v           Dosarul C.D.Ş.

v           Dosarul activităţii educative

v           Oferta educaţională: Târgul ofertelor educaţionale; broşuri, pliante

v           Dosarul protocoalelor de colaborare şi de parteneriat cu agenţii locali, O.N.G.-uri, fundaţii

v           Registrele cu procese verbale C.A., C.P.,

v           Dosarul coordonatorului de programe şi  de proiecte şcolare şi extraşcolare

 1. Valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică.

În şcoală sunt elaborate documente din care reies valorile şi codurile de comportament:

v           Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţii de învăţământ  preuniversitar (R.O.F.)

v           Regulamentul de ordine interioara (R.O.I.)

v           Dosarul comisiei de calitate – atribuţii

v           Fişele de atribuţii ale profesorului şi ale elevului de serviciu

v           Avizierul

 1. Managementul demonstreaza sprijin activ şi implicare în ceea ce priveste dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare şi alte servicii asigurate de furnizor.

Exista implicare a managerilor în dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare, aşa cum atestă:

v  Darea de seamă semestrială

v  Procesele verbale de la consiliile de administraţie şi profesorale

v  Planul operaţional

v  Documentele cercurilor metodice realizate în şcoală

v  Înregistrarile privind aprobarea programelor opţionale

v  Fişa postului

v  Organigrama

v  Oferta educaţională

 1. Obiectivele strategice, ţintele şi valorile sunt înţelese pe deplin de toţi membrii personalului.

Toţi factorii interesaţi interni şi externi sunt informaţi periodic asupra obiectivelor şi ţintelor strategice, aşa cum atestă:

v           Procesele verbale de la consiliile de administraţie şi profesorale

v           P.V. de la lectoratele cu părinţii

v           P.V. de la întâlnirile Consiliului Consultativ al Elevilor

v           P.V. de la întâlnirile Consiliului Părinţilor

 1. Managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direcţiei strategice şi monitorizează cu regularitate programele de învaţare şi propria performanţă de management.

Există supraveghere din partea managementului, C.E.A.C., C.A, aşa cum atestă:

v     Planul managerial

v     Fişele de observare

 1. Se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este abordată astfel încât elevii şi toţi membrii personalului să îşi atingă potenţialul.

Problema egalitaţii şanselor şi eliminarea discriminării este corect abordată, aşa cum atestă:

v     Repartizarea elevilor la clasele a IX-a, a XI-a – liceu, zi

v     Tabelele cu elevii participanţi la activităţile din şcoală existente în dosarul activităţilor extra-curriculare

v     Oferta şcolara cu locuri rezervate pentru elevii rromi şi cei din Republica Moldova

v     Dosarul Consiliului Consultativ al Elevilor

v     Dosarul Consilierului Educativ

 1. Managementul acţionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor obţinute şi în sprijinirea tuturor elevilor.

Din partea managerului şi a C.E.A.C., există preocupare pentru ridicarea nivelului rezultatelor obţinute, aşa cum atestă:

v     Dosarul pentru ritmicitatea notării

v     Dosarul comisiei de urmărirea frecvenţei

v     Dosarul pentru concursuri şcolare

v     Achiziţiile de carte şcolară, soft-educaţional, materiale didactice pentru laboratoare

v     Graficul de pregătire suplimentară pentru concursuri şcolare şi bacalaureat

 1. Rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderea care revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, alocate şi înţelese de toţi factorii interesaţi.

Sunt definite clar responsabilităţile fiecarui membru al personalului, aşa cum atestă:

v     Fişele individuale de responsabilităţi în cadrul Comisiei de Asigurarea Calităţii

v     Dosarul cu decizii de numire în funcţii

v     Fişa postului

v     R.O.I.

v     Contractul individual şi colectiv de muncă

v     Deciziile

 1. Există o comunicare eficientă în cadrul organizaţiei.

În şcoală există o comunicare eficientă, aşa cum atestă:

v     Procedura internă de informare

v     Darea de seama semestrială

v     Procesele verbale de la consiliile de administraţie şi profesorale

v     Procesele verbale ale comisiilor metodice

v     Punctele de informare

v     Orarul şcolii, al bibliotecii, al secretariatului, al cabinetului medical

 1. Se dezvoltă, se menţin şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesaţi externi.

Dezvoltarea parteneriatelor cu factori externi interesaţi:

v     Parteneriate cu şcolile gimnaziale: Nr. 2 Galati, Nr.7 – „Constantin Brâncoveanu”Galati , Nr.13 – „Ştefan cel Mare”Galati,

v     Parteneriate cu: Liceul „Dunărea”Galati, Liceul Pedagogic „Costachi Negri”Galati, Grup Şcolar „Radu Negru”Galati, Grup Şcolar „Paul Dimo”Galati,

v     Parteneriate de colaborare cu instituţii publice: Asociatia Aria „Sa ne pregatim votul pentru un viitor mai bun”-finantat de ambasada SUA, Proiect Arion „Extra curriculum projects as a mean to promote school attractiveness”-vizita de studiu Grecia, Proiect Comenius „Global Worming” in parteneriat cu scoli din Turcia, Lituania si Italia, Parteneriat cu Asociatia „Prietenii Pamantului” si Powerful Informational, Fundatia culturala ANTARES, Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, Centrul de Consultanta si Studii Europene-in parteneriat cu Centrul de Calificare si Recalificare Profesionala Social Trade, Uniunea Nationala de Dezvoltare a Invatamantului Preuniversitar Particular din Romania, Universiatea „Dunărea de Jos”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” A.J.O.F.M., I.J.P., C.C.D., Biserica „Sf. Maria Mica”, Fundaţia „Inimă de Copil”, Biblioteca „V.A.Urechea”, Poliţia de Proximitate.

 1. Sunt colectate în mod regulat informaţii despre anumite variabile importante, precum evoluţiile de ordin social, ecologic, economic, juridic şi demografic.

Informaţiile sunt colectate din presa locală, din întâlniri cu reprezentanţi ai comunitaţii locale şi din O.N.G.-uri, aşa cum atestă:

v     Procesele verbale

v     Pliantele şi anunţurile publicitare

v     Casetele si CD-urile educative

 1. Există un sistem de informare a factorilor interesaţi interni şi externi.

Există un sistem de informare format din:

v     Puncte de informare din şcoală

v     Revista şcolii

v     CD cu prezentarea şcolii

v     Oferta educaţională, pliante

v     Articole din „Şcoala Gălăţeană”

 1. Informaţiile sunt analizate în vederea planificării, dezvoltării şi implementării strategiilor.

Există preocupare pentru adaptarea ofertei şcolare conform cerinţelor socio-economice ale zonei, aşa cum atestă:

v     Planul de şcolarizare.

v     Avizierele

v     P.D.I.

v     Testele iniţiale şi de progres

v     Planul managerial al catedrelor

v     Rezultatele examenelor de bacalaureat şi admiterea la facultate

 1. Toţi membrii personalului sunt implicaţi într-un grad corespunzător în procesul de consultare.

Sunt implicati în procesul de consultare membrii personalului pe baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi în contractul colectiv de muncă, aşa cum atestă:

v     P.V. ale C.P. şi C.A.

v     Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 1.  Programul de învăţare  satisface  cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice; precum şi orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde este cazul.

Programul de învăţare se desfăşoară în şcoală în condiţii de siguranţă, aşa cum atestă:

v     Autorizaţia sanitară de funcţionare

v     Cabinet medical şcolar

v     R.O.I.

v     R.O.F.

v     Comisia P.S.I. la nivel de şcoală

v     Procesele de instruire a elevilor şi personalului

v     Comisia pentru orar şi încărcare a sălilor de clasă

v     Graficul de încărcare a cabinetelor şi a laboratoarelor

v     Fişele medicale

 1. Există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles în diferite formate.

Şcoala are resurse suficiente ce  susţin procesul de învăţare şi care funcţionează după instrucţiuni clare, aşa cum atestă:

v     Fişele de inventar ale resurselor materiale repartizate pe cabinete, laboratoare

v     Registrul cu inventarul sălilor de clasă, al cabinetelor şi al tuturor spaţiilor în care se desfăşoară activităţi

v     Instrucţiunile de folosire a aparaturii din cabinete şi din laboratoarele de specialitate

 1. Se gestionează, se menţine, se monitorizează şi se evaluează siguranţa, gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor, a resurselor şi a spaţiilor de specialitate folosite în procesul de învăţare.

Periodic se fac instructaje pe linia protecţiei muncii şi pazei contra incendiilor şi se realizează controale de către organele abilitate, aşa cum atestă:

v     Procesele verbale de instruire a elevilor şi a personalului

v     Fişele de protecţia muncii pentru  elevi

v     Graficele de încărcare a labolatoarelor

v     Autorizaţia sanitară

v     Planul de evacuare

 1. Echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate sunt adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente.

Şcoala dispune de spaţii cu destinaţie specială: sala de gimnastică, cabinete, laboratoare care sunt amenajate conform cerinţelor şi sunt echipate cu materiale didactice ce îndeplinesc standardele cerute, aşa cum atestă:

v     Fişele de inventar al resurselor materiale repartizate pe cabinete, laboratoare

v     Procesul verbal de control al responsabilului pentru situaţii de urgenţă

v     Referatele privind achiziţionarea de materiale

v     Programul de revizii

 1. Elevii au acces la resurse de învăţare care răspund nevoilor lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace.

Elevii au acces la resursele de învăţare conform orarului şcolar, conform planificării activităţilor în laboratoare, cabinete, bibliotecă, aşa cum atestă:

v     Răspunsurile elevilor la chestionare

v     Planificarea lecţiilor în laboratoare şi cabinete de specialitate

v     Referatele lucrărilor de laborator

v     Documentaţia cabinetelor

v     Portofoliile elevilor

v     Portofoliile profesorilor

v     Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii

v     Registrul de evidenţă al bibliotecii pentru împrumut şi lectură

v     Planificarea periodică a activităţilor în laboratoare

 1. Metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare sunt actualizate, analizate şi modificate în mod regulat.

Profesorii folosesc şi actualizează metodele/resursele/sarcinile de predare, aşa cum atestă:

v     Fişa de observare a lecţiilor

v     Monitorizările interne bilunare

v     Cursurile de formare (Consiliere şi orientare, Management de Proiect, Teoria Inteligenţelor Multiple)

v     Chestionarul aplicat elevilor privind stilurile de învăţare

v     Portofoliile profesorilor şi ale elevilor

v     Planul de activitate în catedră

v     Programarea orelor deschise

v     Proiectele didactice

v     P.V. în comisiile metodice

 1. Metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare.

Metodele/resursele/sarcinile etc. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor, diferitelor stiluri de învăţare,  aşa cum atestă:

v     Fişa de observare a lecţiilor

v     Monitorizările interne bilunare

v     Planurile de îmbunătăţire

v     Procesele verbale ale comisiei de formare continuă în şcoală

v     Chestionarele privind stilurile de învăţare ale elevilor

v     Graficul de pregătire suplimentară

v     Portofoliile profesorului

v     Portofoliile elevilor

v     Identificarea elevilor în pregătirea pentru concursurile şcolare

 1. Resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ.

Resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ, aşa cum atestă:

v         Listele de dotare ale cabinetelor, laboratoarelor

v         Fişa de observare a lecţiilor

v         Portofoliile elevilor

v         Portofoliile profesorilor

v         Graficul de încărcare a sălilor, cabinetelor, laboratoarelor

 1. Spaţiile,  clădirile şi  echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi, sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat.

Spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi, aşa cum atestă:

v         Satisfacţiile   elevilor   şi   părinţilor   exprimate   în chestionare

v         Fişele de observare la lecţii

v         Schiţa clădirilor,  indicatoare,  etichete  de identificare a sălilor

v         Planul de evacuare în caz de calamităţi

v         Graficul de ocupare a sălilor

v         Fişele de inventar

v         Programele de lucru

 1. Condiţiile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură relaţii de lucru bune.

Scoala asigură condiţii si mediu de lucru bune, aşa cum atestă:

v     Răspunsurile elevilor  şi ale  părinţilor  la chestionare

v     Fişa de observare a lecţiilor

v     Autorizaţia sanitară de funcţionare

v     Autorizaţia de funcţionare P.S.I.

v     P.V. privind prelucrarea normelor de protecţia a muncii

v     P.V.  ale C.A, C.P.

v     Avizierele

 1. Progresul tehnologic  este  cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt introduse, după caz.

Progresul tehnologic este cunoscut şi inovaţiile semnificative sunt introduse în cadrul activităţii de instruire practică, aşa cum atestă:

 •      Accesul la INTERNET
 •      Dotarea laboratoarelor de ,  a sălii de sport şi a bibliotecii cu materiale noi
 •      Publicaţiile  de specialitate din bibliotecă
 •      CD cu softuri educaţionale
 1. Toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor.

Politica de personal este subsumată proiectului de dezvoltare institutională, aşa cum atestă:

 •     Dosarele concursurilor de ocupare a posturilor
 •     Fişele  de post
 •     Anunţurile de angajare publicate
 •     Contractele colective de muncă
 1.  Toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite şi înţelese; poziţiile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute.

În cadrul  unităţii de învăţământ este stabilită o structură organizatorică şi sunt definite responsabilităţile în vederea implementării managementului calităţii, aşa cum atestă:

v     Organigrama unităţii de învăţământ

v      Manualul de management al  calităţii

v     Manualul de asigurare a calităţii

v     Fişele  posturilor

v     Regulamentul de ordine interioară

v     R.O.F.

v     Statutul personalului didactic

v     Deciziile

v     Dosarele comisiilor metodice

v     P.V. ale C.A./C.P.

v

 1. Politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la iniţierea  membrilor nou veniţi şi la dezvoltarea continuă a personalului.

În cadrul şcolii există o politică de formare continuă şi dezvoltare a personalului, aşa cum atestă:

v     Dosarul comisiei de formare continuă

v     Procesele verbale ale acţiunilor comisiei de formare continuă în şcoală

v     Adeverinţele si atestatele eliberate cadrelor didactice

v     Participarea a 95% din personal didactic şi auxiliar la cursurile de formare continuă

v     Participarea personalului de conducere la programe de formare manageriala inclusiv programe universitare – masterat

v     P.V de la cercurile metodice desfăşurate în şcoală

v     Adeverinţe de participare la cercurile metodice

 1. Dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă  posibilitatea  reflecţiei  asupra practicii.

Dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacităţii si se reflectă în practică, aşa cum atestă:

v         Răspunsurile la chestionare ale elevilor, părinţilor şi profesorilor

v         Lipsa reclamaţiilor privind activitatea personalului didactic şi de conducere

v         Dosarul comisiei de formare profesională

v         Portofoliile elevilor şi ale profesorilor

v         Diplomele la olimpiade si la concursuri şcolare

v         Articole din presa locală

 1. Toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor.

Toţi membrii personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor, aşa cum atestă:

v         Fişa  postului

v         Accesul la internet

v         Punctele de informare privind asigurarea calităţii

v         Fişele de autoevaluare

v         Fişele de la bibliotecă

 1. Sunt dezvoltate cunoştinţele managerilor în ceea ce priveşte managementul calităţii şi pedagogia şcolară.

Managerii sunt implicaţi in managementul calităţii, aşa cum atestă:

v         Masteratul de management educaţional urmat de două cadre didactice ale şcolii

v         Fişa postului

v         Deciziile de numire

 1. Performanţa  tuturor  membrilor  personalului este monitorizată şi evaluată.

Membrii personalului sunt evaluaţi periodic şi performanţele lor sunt monitorizate, aşa cum atestă:

v           Fişele de evaluare

v           Fişele de autoevaluare

v           Acordarea salariului de merit

v           Procesele verbale ale Consiliului de administraţie

v           Fişele de observare a lecţiilor

v           Calificativele anuale

v           P.V. ale inspectorilor

 1. Sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor acţiuni de îmbunătăţire.

Personalul este evaluat cu regularitate, dar evaluările nu au avut întotdeauna ca rezultat acţiuni de îmbunătăţire, aşa cum atestă:

v     Evidenţa activităţilor extracuriculare

v     Fişele de evaluare

v     Fişele de autoevaluare

v     Fişele de observare a lecţiilor

 1. Datele privind rata de retenţie şi rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discuţie potenţiale aspecte legate de dezvoltarea profesională.

Succesele elevilor sunt utilizate pentru discutarea aspectelor legate de dezvoltarea profesională, aşa cum atestă:

v     Procesele verbale ale lectoratelor cu părinţii

v     Procesele verbale in cadrul comisiilor metodice

 1. Profesorii demonstrează că posedă cunoştinţe, competenţă  tehnică  şi  experienţă  actualizată  la  un  nivel care să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a programelor.
 1. Conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace; soluţiile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi răspund nevoilor acestora.

Nu exista conflicte între cadrele didactice, între cadrele didactice şi conducerea scolii, între şcoală şi părinţi, dar mai există între profesori şi elevi, aşa cum atestă:

v            Procedura internă de rezolvare a contestaţiilor

v            P.V de la şedinţa cu părinţii

v            Dosarul al comisiei pentru gestionarea conflictelor

 1. Programele   de   învăţare   se   armonizează   cu   obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei.

Programele de invăţare sunt conforme cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei, aşa cum atestă:

v        Curriculumul naţional şi programele de învăţare, stabilite în prezent de MECT

v        P.R.A.I., P.L.A.I., P.D.I.

v        Fişele de opţiuni C.D.Ş.

 1. Programele de învăţare sunt supuse aprobării de  către management/autoritatea competentă.

Programele şcolare stabilite de MECT se fac cunoscute în cadrul C.A. şi C.P. şi se aprobă C.D.Ş., activităţi educative, parteneriate, aşa cum atestă:

v            P.V. al C.A. şi respectiv C.P.

v            Dosarul activităţilor educative

v            C.D.Ş.

v            Contractele de parteneriat

 1. Prin  modalităţile de  evidenţă  şi  prin  analiza  nevoilor se identifică şi  se  înregistrează    nevoile, interesele şi caracteristicile elevilor, ale angajatorilor, ale organizaţiilor  şi ale comunităţilor.

Periodic se identifică şi se inregistrează interesele şi nevoile elevilor şi ale comunităţii, aşa cum atestă:

v            Chestionarele elevilor şi ale părinţilor

v            Contractele de parteneriat

v            Acordul de parteneriat în educaţie

 1. Procesul de aprobare a  programului  presupune existenţa unor dovezi conform cărora programul de învăţare propus răspunde cerinţelor identificate ale persoanelor individuale, agenţilor economici sau comunităţilor; feed-back-ul obţinut din partea acestora  determină îmbunătăţirea programelor.

Programul de învăţare răspunde cerinţelor comunităţii si este in continuă adaptare. Şcoala are in vedere adecvarea ofertei educaţionale oferind servicii educaţionale pentru formarea adulţilor, aşa cum atestă:

v            P.D.I.

v            Documentaţia pentru cursuri formare adulţi

v            Contractele de parteneriat

v          Acordul de parteneriat în educaţie

v            Dosarul curriculumului opţional

 1. Programele de învăţare îndeplinesc cerinţele externe şi sunt receptive faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european.

Oferta educaţională, programele de învăţare cuprind specializări cerute de piaţa muncii internă şi externă, aşa cum atestă:

v         P.D.I.

v         Contractele de parteneriat

v         Planul de şcolarizare

v         Opţiunile elevi

 1. Programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un  mod  cât  mai  flexibil  cu   putinţă  în  ceea  ce  priveşte opţiunile şi accesul acestora.

Programele de învăţare se axează pe învăţământul centrat pe elev. Majoritatea profesorilor includ în activitatea didactică metode centrate pe elev, aşa cum atestă:

v            Chestionarele elevi

v            P.V ale şedinţelor  C.A.

v            Dosarul curriculumului opţional

v            Dosarele comisiilor metodice

v            Portofoliile profesorilor şi ale elevilor

 1. Colaborarea cu alţi parteneri şi cu departamente ale autorităţilor locale face ca programele şi procesul de învăţare să fie mai accesibile (de exemplu, transport, asistenţa copilului).

Şcoala colaborează cu parteneri externi pentru a fi sprijinită în desfăşurarea programelor de învăţare, aşa cum atestă:

v            Parteneriatul cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului

v            Parteneriatul cu politia de proximitate

 1. Programele de învăţare au  un caracter de includere din punct de vedere social,  asigurând  egalitatea  în  ceea  ce priveşte   accesul   şi   egalitatea   şanselor   pentru   elevi   şi demonstrează   o   implementare   activă   a   politicii   privind şansele egale.

Programele de învăţare asigură accesul tuturor elevilor în şcoală şi egalitatea şanselor, aşa cum atestă:

v            Parteneriatul cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului

v            Rezerverea de locuri la admitere pentru elevii proveniţi de etnie rromă

v            Dosarul cu burse sociale

v            Dosarul  de activităţi extra-curriculare  şi specifice cu participare nediscriminatorie

 1. Programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării practice şi teoretice.

Programele de învăţare sprijină învăţarea teoretică şi practică, aşa cum atestă:

v            Chestionarele privind stilul de învăţare

v            Orarul şcolii

v            Materialele din dotare

v            Contractele de parteneriat

 1. Programele de învăţare includ procese eficace de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării.

Activităţile de evaluare se fac pe baza standardelor curriculare de evaluare urmărind evaluarea formativă şi sumativă a elevilor, aşa cum atestă:

v     Dosarele comisiilor metodice

v     Procesele verbale ale comisiilor metodice

v     Portofoliile profesorilor

v     Portofoliile elevilor

v     Documentele de planificare

v     Ghidurile metodologice

v     Auxiliarele curriculare

v     Dosarul comisiei pentru ritmicitatea notării

 1. Obiectivele de învăţare  ale  programelor includ  criterii  şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat.

Criteriile şi metodele de evaluare sumativă sunt dezbătute în cadrul comisiilor metodice şi sunt revizuite periodic, aşa cum atestă:

v     Dosarele comisiilor metodice

v     Portofoliile profesorilor

v     Documentele de planificare

v     Ghidurile metodologice

v     Auxiliarele curriculare

 1. Programele de învăţare definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor.

Traseele de continuare a studiilor sunt clar definite prin programele de învaţare, aşa cum atestă:

v            Oferta de şcolarizare

v            Materialele publicitare

v            Procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii

 1. Programele de învăţare includ un proces eficace de răspuns la reclamaţii şi contestaţii.

Reclamaţiile şi contestaţiile sunt rezolvate în mod corespunzător, aşa cum atestă:

v     Procedura internă de rezolvare a contestaţiilor

v     P.V. ale C.A. şi C.P.

v     Dosarul comisiei de disciplină

v     Dosarul comisiei pentru gestionarea conflictelor

v     Portofoliile elevilor

 1. Programele   de   învăţare   au   o   serie   de   descriptori   de performanţă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului; ţintele privind îmbunătăţirea sunt stabilite în conformitate  cu   reperele  instituţionale,  locale,   regionale, naţionale sau europene.

Calitatea programelor de învăţare este obţinută pe baza cunoaşterii si îndeplinirii descriptorilor de performanţă care însoţesc programele din Curricululm Naţional, aşa cum atestă:

v     Curriculumul naţional

v     Standardele de referinţă

v     Dosarele comisiilor metodice

v     Portofoliile profesorilor

 1. Programele de învăţare au definite obiective de învăţare, care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerinţelor privind calificările stabilite la nivel intern, local, regional, naţional şi european.

Obiectivele programelor de învăţare sunt definite clar şi cunoscute de toate cadrele didactice, aşa cum atestă:

v     Curriculumul naţional

v     Programele şcolare

v     Planificările calendaristice

v     Dosarele comisiilor metodice

v     Documentele de proiectare didactică

 1. Drepturile şi responsabilităţile elevului sunt clar definite.

Şcoala s-a preocupat de formularea clară şi popularizarea drepturilor şi responsabilităţilor elevilor. Există Regulament de Ordine Interioara a unităţii, pentru anul şcolar 2009-2010, în care sunt incluse drepturile şi responsabilităţile elevilor şcolii cu respectarea prevederilor Regulamentului Şcolar în vigoare şi cu respectarea celorlalte normative metodologice specifice. Elevii şi familiile acestora au primit informaţii în legatură cu prevederile Regulamentului Şcolar şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al unităţii prin mijloace vizuale, prin dezbateri la orele de consiliere, prin lectorate şi şedinţe tematice cu părinţii. S-au desfăşurat programe privind combaterea traficului de fiinţe umane, campania Antidrog, aşa cum atestă:

v        Regulamentul de Ordine Interioara 2009-2010 aprobat de Consiliul de Administratie şi Consiliul Profesoral

v        Procese-verbale ale lectoratelor cu părinţii

v        Tabelele semnate de elevi în urma prelucrării Regulamentului Şcolar de către diriginţi

v        Procesele verbale ale Consiliului Consultativ al Elevilor

v        Procesele verbale ale şedinţelor de comisii ale diriginţilor

v        Materialele afişate pentru elevi în sălile de clasă sau pe panuorile şcolii

v        Planificările calendaristice ale lecţiilor de consiliere şi orientare

 1. Elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării.

v              Elevii sunt sprijiniţi în orientarea şcolară şi profesională sau primesc consiliere pe diferite teme. În şcoală îşi desfăşoară activitatea Consiliul Elevilor.

 1. Sunt prevăzute perioade pentru revizuirea si reevaluarea activităţilor de sprijin destinate elevilor, pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de progresul în cadrul programului scolar.

Profesorii înregistrează în catalog notele obţinute de elevi la evaluări. Elevii işi cunosc notele din carnetul de elev. Elevii cu rezultate slabe sunt sprijiniţi prin sarcini de lucru de complexitate mai redusă pentru a progresa. În şcoală se desfaşoară programe de consultaţii şi meditaţii pentru a sprijini elevii, aşa cum atestă:

v        Fişele de evaluare din portofoliile profesorilor, cataloagele şi carnetele de elev

v        Graficele de consultaţii şi meditaţii

v        Planurile de recapitulare din portofoliile cadrelor didactice

v        Graficul de pregatire suplimentară

 1. Informaţiile, orientarea si consilierea sunt eficace, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua studiile dupa absolvire.

Se desfăşoară activităţi eficiente de orientare şi consiliere privind continuarea studiilor. Şcoala are încheiate parteneriate cu diferite instituţii: Universitatea „Dunărea de Jos”, A.J.O.F.M.Elevii primesc sprijin şi orientare din  partea profesorilor de specialitate şi partea diriginţilor, cu privire la modalităţile de continuare a studiilor, aşa cum atestă:

v        Portofoliile diriginţilor cu teme referitoare la orientare privind cariera

v        Pliantele distribuite în şcoli de diferite instituţii de învăţământ superior

v        Contractele de parteneriat cu A.J.O.F.M., Poliţie

v        Materialele informative realizate de diriginţi/profesori

v        Materiale filmate de la diverse acţiuni (fotografii)

v        Sondajele de opinie privind continuarea studiilor

v        Evidenţa absolvenţilor care şi-au continuat studiile

 1. Există înregistrări privind evoluţia elevilor pe durata studiilor şi după absolvire – continuarea studiilor.

Personalul didactic este atent în ceea ce priveşte înregistrarea progresului elevilor. Înregistrările din ani diferiţi sunt comparate în mod regulat pentru identificarea tendinţelor în ceea ce priveşte rezultatele elevilor, aşa cum atestă:

v        Cataloagele şcolare

v        Evidenţa continuării studiilor absolvenţilor de liceu

v        Portofoliile elevilor şi ale profesorilor

v        Legatura diriginţilor cu foştii elevi

 1. Profesorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul.

Problema egalităţii şanselor şi eliminarea discriminărilor este corect abordată prin implicarea tuturor elevilor în activităţile şcolii. Atitudinea profesorilor faţă de aspectele legate de egalitatea şanselor variază de la o disciplină la alta. Nu sunt profesori care manifestă o atitudine de discriminare intenţionată faţă de elevi. Personalul didactic şi nedidactic manifestă respect faţă de elevii cu nevoi speciale, aşa cum atestă:

v        Tabelele cu elevii participanţi la activităţile din şcoală existente în dosarul activităţilor extra-curriculare

v        Chestionarele aplicate elevilor

v        Fişele de observare a lecţiilor

v        Fişele de lucru din mapele profesorilor

v        Repartizarea omogenă în clase (cataloage), din punct de vedere al sexului, etniei, cetăţeniei

v        Proiectele didactice de evaluare

v        Chestionarele de feed-back şi de evaluare din partea elevilor privind eficienţa acţiunilor derulate în scopul egalităţii şanselor

v        Mediile semestriale şi anuale

v        Graficul pregătirii suplimentare

 1. Profesorii stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii şi cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii.

Există o comunicare eficientă la toate nivelurile. Şcoala are profesori cu experienţă care lucrează bine în echipă, preocupaţi de dezvoltarea lor personală şi profesională, îndrumă profesorii debutanţi. Directorii efectuează regulat evaluări ale personalului. Cultura şcolii este una pozitivă şi de promovare a muncii în echipă şi a muncii interdisciplinare, aşa cum atestă:

v        Derularea proiectelor de colaborare şi parteneriat

v        Aprecierile reprezentanţilor comunitaţilor locale şi ale instituţiilor referitoare la imaginea şcolii (diplome obţinute)

v        Fişele de observare a lecţiilor

v        Participarea elevilor la activităţile extra-curriculare

 

FISA DE AUTOEVALUARE

privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.200) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008)

 

 

 

 

Nr.crt

Indicatori de performanţă

Calificativul acordat[1]

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) FB
2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FB
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă B
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. FB
6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi B
7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului FB
8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. FB
b)baza materială
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FB
10 Dotarea spaţiilor şcolare FB
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FB
12 Utilizarea spaţiilor şcolare FB
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative FB
14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FB
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare FB
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare FB
18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare FB
19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. B
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare FB
21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii FB
c)resurse umane:
22 Managementul personalului didactic şi de conducere FB
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic FB

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a)conţinutul programelor de studiu
24 Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale FB
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii FB
26  Proiectarea curriculumul-ui FB
27  Realizarea curriculumul-ui FB
b) rezultatele învăţării
28  Evaluarea  rezultatelor şcolare B
29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) FB
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30 Activitatea ştiinţifică B
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB
d) activitatea financiară a organizaţiei
32 Constituirea bugetului şcolii FB
33 Execuţia bugetară FB

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională FB
35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii FB
36 Dezvoltarea profesională a personalului FB
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FB
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării FB
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FB
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale FB
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ FB
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FB
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii FB

PARTEA A-IV-A

 

PLANUL DE IMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI

 OFERITE PENTRU ANUL SCOLAR 2011-2012

 

  

Nr.

crtTinteActiuni necesareRezultate masurabileResponsabili pentru implinirea actiunilorPrioritatea actiuniiTermen si obiective intermediareMonitori-

zare si evaluareCosturi si alte resurse1.Existenta parteneriate

lor cu reprezentanti ai comunitatiiResponsabilizarea profesorilor in scopul unei mai bune ofertari a scolii;

-Implicarea elevilor in proiecte educationale,

pentru a combina teoria cu practica-Realizarea de parteneriate de colaborare cu diverse ONG-uri,asociatii si alte institutii de invatamant din tara si din strainatate;

-Stimularea motivatiei de a imbunatati cunostintele teoretice pentru a le aplica mai eficient in diverse proiecte educationaleConducerea scolii

Prof. Vlase Maria

Dirigintii de la invatamantul de zi-Identificarea partenerilor cu scopul de a realiza proiecte europene;

 Anul scolar

 2010-2011

 Conducerea scolii

 Resurse proprii2.Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru eleviRealizarea unei colaborari mai stranse intre parinti si cadrele didactice -Implicarea parintilor in sustinerea activitatilor educative din scoala si din afara scolii;

 -Stabilirea unor legaturi mai stranse intre profesori si elevi,precum si intre profesori si parinti

-Descoperirea unor trasaturi mai putin cunoscute ale personalitatii elevilor;

Identificarea unor deficiente comportamentale si indreptarea  acestoraProf. Ardeleanu Mariana

Prof. Margarit Tincuta

Prof.Vlase Maria

Prof. Capatana MihaelaAsigurarea functionalitatii cabinetului de consiliere si orientare scolara existent in scoala;

Stabilirea unor intalniri semestriale si realizarea unor lectorate cu parintiiConform unui program stabilit de comun acord cu parintii

 

 

 

 

 Prof. Ardeleanu Mariana

Prof. Margarit Tincuta

 Resurse proprii

3.Evaluarea rezultatelor scolareAcordarea de meditatii, consulta-

tii, ore de pregatire suplimentara pentru elevii de  la invatamantul cu frecventa redusa care intampina dificultati in parcurgerea materiei,in special disciplinele la care vor sustine -Realizarea unui procent  mai mare de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat la invatamantul cu frecventa redusa;

-Imbunatatirea rezultatelor obtinute de catre elevii de la invatamantul cu frecventa redusaProf. Grigore Florina

Prof. Groza Liliana

Prof.Capatana MihaelaStabilirea unui program de pregatire suplimentara cu elevii de la frecventa redusa Bilunar, de comun acord cu elevii de la invatamnatul cu frecventa redusaConducerea scolii

 Resurse proprii4.Evaluarea rezultatelor la activitatile extrascolare si extracurricu-

lareDiversificarea activitatilor extrascolare si extracurriculare in vederea unei comunicari mai eficiente intre elevi si toate cadrele didactice si,in special, pentru o mai buna cunoastere a elevilor noi venitiRealizarea unor actvitati precum:

-vizionari de  filme

-excursii tematice

-organizarea de intalniri cu ocazia unor evenimente importante

-vizite la diverse obiective culturale si sociale;

 Continuarea programului de combatere a absenteismuluiDirector educativ:

Ardeleanu Mariana

Dirigintii de la invatamantul de ziRealizarea tuturor activitatilor propuseConform graficului activitatilor extrascolare si extracurricu-

lare Director educativ:

Ardeleanu Mariana

 Resurse proprii

 

[1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică

%d blogeri au apreciat: